Vytvářet opravdové hodnoty

Jsme vizionáři z tradice

Otcové naší firmy, bratři Franz a Carlo Zambelli Sopalu´, poháněli svým bohatstvím nápadů růst firmy kupředu. Zambelli je proto držitelem četných patentů v tuzemsku a zahraničí. Jsme vyznamenáni Východobavorskou cenou za transfer  technologií z roku 1999 a od roku 2011 jsme s hrdostí držiteli vyznamenání Bavorského ministerstva průmyslu „Bayerns Best 50“.

Dodáváme mistrovskou kvalitu v každém tvaru

Zambelli vyrábí výrobky výhradně dle platných norem a technických pravidel. Náš management kvality je certifikován dle DIN ISO 9001:2015. Všechny naše materiály a výrobky procházejí přísným interním systémem kontroly. Na naše výrobky se můžete spolehnout.

Stojíme za naší odpovědností

Naše výrobky podporují využití dešťové vody a mají velmi dlouhou životnost. Kromě toho vykazují všechny barevné a lehké kovy pozitivní ekobilanci. Naše výrobní procesy a techniky jsou námi průběžně optimalizovány, aby se šetřila elektřina a voda. Náš management životního prostředí je certifikován dle DIN ISO 14001:2015, jsme členem Interseroh a dobrovolně se angažujeme v Bavorském paktu životního prostředí. V roce 2004 jsme obdrželi bavorskou Státní medaily za ochranu přírody.

Jen společně jsme silní

Díky výkonům našich zaměstnanců ve vývoji, výrobě, zpracování zakázek a logistice patříme dnes k vedoucím dodavatelům na trhu. Svým know-how se zasazují o neustálé zlepšování našich výrobků, a díky své kompetenci se starají o bezproblémový průběh zakázek. Jsme pyšní, že jsme rostoucí rodinný podnik.

Proč žádné označení CE?

Zcela jednoduše: Označení CE pro stavební produkty je povoleno jen pro produkty, pro které existuje pod Směrnicí o stavebních produktech harmonizovaná norma. U EN 612, která normuje odvodnění střech, toto není ten případ. Jen po zveřejnění této normy v seznamu harmonizovaných norem smí být propůjčeno označení CE. Potud nesmíme dle Nařízení o stavebních produktech (stav: 1. červenec 2013) označovat.
To nemá žádný vliv na kvalitu produktů. Všechny produkty z naší výroby splňují právě platné normy produktu.