Prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně dat vám vysvětlí způsob, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále krátce „data“) v rámci naší online nabídky a s ní spojenými webovými stránkami, finkcemi a obsahy jakož i externí online účastí, jako např. náš social media profil. (následně společně označováno jako „online nabídka“). Se zřetelem na použité pojmy, jako např. „osobní údaje“ nebo „zpracování“ vás odkazujeme na definice v článku 4 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).Zodpovědná osoba:

Firma: Zambelli Holding GmbH

Ulice č.: Passauer Straße 3+5

PSČ, místo, země: 94481 Grafenau, Německo

Obchodní rejstřík/č.: HRB 1292 Amtsgericht Passau

Daňové číslo: DE 330 715 735

Jednatel: Andreas von Langsdorff, Josef Miggisch

Telefonní číslo: +49 (0) 85 55 409 – 0

Telefax: +49 (0) 85 55 409 - 48

E-mailová adresa: info@zambelli.comInspektor ochrany údajů:

Jméno: Manfred Pöltl

Ulice č.: Kasberger Straße 31

PSČ, místo, země: 94110 Wegscheid, Německo

Telefonní číslo: +49 (0) 8592 89-88

E-mailová adresa: manfred.poeltl@zambelli.comDruhy zpracovaných údajů:

- Stavové údaje (např. jména, adresy)
- Kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní číslo)
- Obsahové údaje (např. textové údaje, fotografie, videa)
- Uživatelské údaje (např. hledané webové stránky, zájmy o obsazích, čsa přístupu)
- Meta/komunikační údaje (např. informace o přístrojích, IP adresy)

Zpracování zvláštních kategorií údajů (čl. 9 odst. 1 GDPR):

- Žádné jiné zvláštní kategorie údajů nebudou zpracovávány.

Kategorie zpracováním dotčených osob:

- Zákazníci / zájemci / dodavatelé
- Návštěvníci a uživatelé online nabídky

Následně označujeme dotčené osoby souhrnně také jako „uživatelé“.

Účel zpracování:

- Dání online nabídky k dispozici, jeho obsahy a funkce
- Poskytnutí smluvních plnění, servis a péče o zákazníka
- Zodpovězení žádostí o kontakt a komunikace s uživateli
- Marketing, reklama a výzkum trhu

Směrodatné právní základy

Podle ustanovení čl. 13 GDPR vám sdělujeme právní základy našeho zpracování údajů. Pokud nejsou právní zásady v prohlášení o ochraně údajů uvedeny, platí následující: Právním základem pro vyžádání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm a a čl, 7 GDPR, právní základem pro zpracování plnění našich výkonů a provedení smluvních opatření jakož odpovězení žádostí je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, právním základem pro zpracování k plnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR a právním základem pro zpracování k zachování našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst.1 písm f GDPR. Pro případ pro život důležitých zájmů dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby je zapotřebí zpracování osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR jako právní základ.Změny a aktualizace Prohlášení o ochraně údajů

Prosíme, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho Prohlášení o ochraně údajů. Přizpůsobíme Prohlášení o ochraně údajů, jakmile budou potřebně změny námi provedených zpracování údajů. Budeme vás informovat, jakmile budou zapotřebí změny se spolupůsobením z vaší strany (např, souhlas) nebo ostatních individuálních zpráv.Bezpečnostní opatření

Podle ustanovení čl. 32 GDPR, za zohlednění stavu techniky, nákladů implementace a druhu, rozsahu, okolností a účelů zpracování jakož rozdílných vstupních pravděpodobností a tíže rizika pro práva a svobody fyzických osob, vhodné technické a organizační opatření, abychom zaručili přiměřenou ochrannou úroveň riziku; K těmto opatřením patří obzvlášť zajištění důvěrnosti, integrity a disponibility údajů kontrolou fyzického stavu k údajům, tak také se vás týkající přístup, zadání, předání, zajištění disponibility a její rozdělení. Dále jsme zřídili řízení, která zaručí ochranu práv postižených, výmaz údajů a reakci na ohrožení údajů. Mimoto zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji resp. výběru hardware, software jakož procesů, náležitě podle principu ochrany údajů uspořádáním techniky a přednastavení přívětivému k ochraně údajů (čl. 25 GDPR).

K bezpečnostním opatřením patří obzvlášť zakódované přenosy údajů mezi vaším prohlížečem a naším serverem.Spolupráce se zpracovateli zakázek a třetími

Pokud v rámci našeho zpracování údajů vyzradíme vůči jiné osobě a podniku (zpracovatelů zakázek nebo třetí osoby), předáme jim je nebo jinak poskytneme přístup k údajům, stane se to na základě zákonného povolení (např. když je potřebné předání údajů třetím osobám, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ke splnění smlouvy), se kterou jste souhlasili, právní povinnosti která to upravuje nebo na základě naši oprávněných zájmů (např. při použití zplnomocněné osoby, webhostingu, atd.).

Pokud pověříme třetí osobu se zpracováním údajů na základě tzv. „smlouvy o zpracování zakázek“, stane se to na základě čl. 28 GDPR.Předání do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje v třetí zemi (tzn. mimo Evropskou Unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo to v rámci použití služeb třetích nebo zveřejnění, resp. stane se předání údajů třetím, nastane nyní, když se to stane ke splnění našich (před)smluvních povinností, na základě vašeho souhlasu, na základě právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení, zpracováváme nebo necháváme údaje zpracovávat ve třetí zemi jen při předložených zvláštních předpokladů podle čl. 44 ff GDPR. Tzn. zpracování nastává např. na základě zvláštních garancí, jako je oficiálně uznané zjištění odpovídající úrovně ochrany údajů EU (např. pro USA „Privacy Shield") nebo dodržení oficiálně uznaných speciálních smluvních povinností (tzv. „standardní smluvní doložky“).Práva dotyčné osoby

Máte právo, požadovat potvrzení o tom, zda budou dotčené údaje zpracovávány a informaci o těchto údajích jakož i další informace a kopie příslušné podle čl. 15 GDPR.

Máte podle čl. 16 GDPR právo, požadovat doplnění vás se týkajících údajů nebo opravu vás se týkajících nesprávných údajů.

Máte podle ustanovení čl. 17 GDPR právo požadovat, aby se příslušné údaje neprodleně vymazali, resp. alternativně podle ustanovení čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování údajů.

Máte právo požadovat, abyste příslušné údaje, která jste nám dal k dispozici podle ustanovení čl. 20 GDPR obdržel je požadovat jejich předání jiným zodpovědným osobám.

Máte mimoto právo podle čl. 77 GDPR, podat stížnost u příslušného orgánu dohledu.Právo na odvolání

Máte právo, odvolat poskytnuté souhlasy v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucnosti.Právo na podání námitky

Můžete proti příštímu zpracování dotyčných údajů podat kdykoliv námitky podle usnesení čl. 21 GDPR. Námitka může nastat obzvlášť proti zpracování za účelem přímé reklamy.Cookies a právo na podání námitky při přímé reklamě

Používáme temporální a permanentní cookies, tzn. malé soubory, které jsou uloženy na přístrojích uživatelů (vysvětlení pojmu funkce, viz poslední oddíl tohoto Prohlášení o ochraně údajů). Částečně slouží cookies bezpečnosti nebo jsou potřebné pro provoz našich online nabídek (např. zobrazení webové stránky) nebo pro rozhodnutí uživatele při uložení potvrzení cookies banneru. Kromě toho používáme my nebo naši technologičtí partneři cookies pro měření dosahu a za účelem marketingu, o čem jsou uživatelé v průběhu Prohlášení o ochraně údajů informováni.

Obecní podání námitky proti používání cookies za účelem online marketingu může být v případě velkého množství služeb, především v případě trackingu, přes US americkou stránku http://www.aboutads.info/choices/ nebo EU-stránku http://www.youronlinechoices.com/ vysvětleno. Dále může dosáhnout vypnutí uložení cookies prostřednictvím nastaveních prohlížeče. Prosím všimněte si, že se potom popřípadě nebudou moci používat všechny funkce této online nabídky.Výmaz údajů

Údaje, které budeme zpracovávat budou podle ustanovení čl. 17 a 18 GDPR vymazány nebo v jejich zpracování omezeny. Pokud není v rámci tohoto Prohlášení o ochraně dat výslovně uveden, budou data, která jsou u nás uložena vymazána, jakmile již nebudou pro jejich účelové určení potřebná a výmazu nestojí v cestě žádné zákonné povinnosti uschovávat. Pokud nebudou údaje vymazány, protože jsou zapotřebí pro jiné zákonem přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. Tzn. údaje budou blokovány a nebudou použity pro jiné účely. To platí např. pro údaje, které se musí z obchodních nebo daňových důvodů uschovávat.

Podle zákonných zadání nastane uschování obzvlášť na 6 let v souladu s § 257 odst.. 1 OZ (účetní knihy, inventáře, počáteční rozvaha, roční uzávěrky, obchodní dopisy, účetní doklady, atd.) jakož na 10 let v souladu s § 147, odst. 1 AO (knihy, výkazy, výroční zprávy, účetní doklady, obchodní a podnikové dopisy, pro zdanění relevantní podklady, atd.).Poskytnutí smluvních plnění

Zpracováváme stavové údaje (např. jména a adresy jakož kontaktní údaje uživatelů), smluvní údaje (např. plnění, která byla vyžadována, jména kontaktních osob, platební informace) za účelem plnění našich smluvních povinností a servisních plnění v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje, které jsou v online formulářích označeny jako povinné, jsou potřebné pro uzavření smlouvy.Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi (formulářem nebo E-mailem) se údaje uživatele zpracují pro vyřízení kontaktních poptávek a jejich vyřízení v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje uživatelů mohou být uloženy v našem systému Customer-Relationship-Management („CMR systém“) nebo srovnatelné poptávkové organizaci.

Poptávky mažeme, pokud již nejsou potřebné. Prověřujeme potřebnost každé dva roky; poptávky zákazníků, které disponují kontem zákazníka, ukládáme trvale a pro výmaz vylučujeme také údaje k vašemu účtu. V případě zákonných povinností pro archivaci následuje výmaz a jejich postup (konec obchodně právní (6 let) a daňové (10 let) povinnosti uschovávat).Porovnávací akvizice

Když u nás koupíte zboží nebo služby a zde udáte vaši e-mailovou adresu, vyhrazujeme si, ji použít pro distribuci letáků s přímou reklamou pro vlastní podobné zboží nebo služby. Tato slouží pro ochranu našich oprávněných zájmů,v rámci vašeho zvažování zájmů o reklamním oslovení našich zákazníků. Můžete proti tomuto použití vašich údajů kdykoliv zprávou nebo přes přihlašovací odkaz v reklamním mailu protestovat, aniž by z toho vznikly jiné než zprostředkovatelské náklady podle základní tarifů. Pokud nastane zásilka newsletterů na základě prodeje zboží nebo služeb, odvoláváme se na § 7 odst. 3 UWG.(zákon o nekalé soutěži)Komentáře a příspěvky

Pokud uživatelé zanechají komentáře nebo ostatní příspěvky, jsou jejich IP adresy na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na 7 dní uloženy.

to nastává pro naši bezpečnost, pokud někdo zanechá v komentářích a příspěvcích protiprávní obsahy (urážky, zakázaná politická propaganda, atd.). V tomto případě můžeme být jen pro komentář nebo příspěvek žalováni a proto nás tedy zajímá identita autora.Zjišťování přístupových údajů a logfiles

Zjišťujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém se nachází naše služba (tzv. serverové logfiles). K přístupovým údajům patří jména vyvolané webové stránky, soubor, datum a přesný čas, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ prohlížeče mimo verze, provozní systém uživatele, referenční URL (předtím hledaná stránka), IP adresa a dotazovaný provider.

Informace logfile se z bezpečnostních důvodů (např. vyjasnění činů zneužívaní a podvodů) na dobu maximálně sedmi dní uloženy a poté vymazány. Údaje, jejichž uschovávání he potřebné za účelem důkazů, mají do definitního vyjasnění příslušné události výjimku pro výmaz.Online prezentace v sociálních médiích

Vedeme online prezentace v rámci sociálních sítí a platforem, abychom se zde aktivními zákazníky, zájmy a uživateli komunikovali a mohli je tam o našich výkonech informovat. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice o zpracování údajů jejich příslušných provozovatelů.

Pokud není jinak v rámci našeho Prohlášení o ochraně údajů uvedeno, zpracováváme údaje uživatelů pokud s námi tito v rámci sociálních sítí a platforem komunikují, např. sepisují příspěvky na našich online prezentacích nebo nám zasílají zprávy.Cookies & měření dosahu

Cookies jsou informace, které se přenáší z našeho webového serveru nebo webového serveru třetích na webový prohlížeč uživatelů a tam se pro pozdější vyvolání ukládají. U cookies se může jednat o malé soubory nebo ostatní druhy ukládání informací.

Používáme „Session-Cookies", které se odkládají po dobu aktuální návštěvy naší online prezentace (např. abychom mohli uložení vašeho stavu přihlášení nebo funkce nákupního košíku a tím použití naší online nabídky vůbec umožnit). V Session-Cookie se náhodně vytvořené jednoznačné identifikační číslo odloží, tzv. Session ID. Kromě toho obsahuje cookies údaje o původu a lhůtě uložení. Tyto cookies nemohou ukládat žádné další údaje. Session cookies se vymažou, když jste používání naší online nabídky ukončili např. odhlášení nebo uzavření prohlížeče.

O použití cookies v rámci pseudonymního měření dosahu budou uživatelé v rámci tohoto Prohlášení o ochraně údajů informováni.

V případě, že by to uživatelé nechtěli, aby bylo cookies uloženo na jejich počítači, žádáme je aby deaktivovali příslušnou možnost v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené cookies mohou být v systémových nastaveních prohlížeče vymazány. Vyloučení cookies může vést k omezení funkcí této online nabídky.

Můžete proti použití cookies, které slouží pro měření dosahu a pro účely reklamy, přes stránky deaktivace reklamních obsahů sítě (http://optout.networkadvertising.org/) a dodatečně US americké webové stránky (http://www.aboutads.info/choices) nebo evropské webové stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) protestovat.Google Analytics

Používáme na základě našich oprávněných zájmů (tuzn. zájmy o analýzu, optimalizaci a hospodářský provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) Google Analytics, webovou službu analýzy Google LLC („Google"). Google používá cookies. Vytvoření informace od cookies o použití online nabídek uživateli se zpravidla přenesou na server googlu v USA a tam se ukládají.

Google je certifikovaný Úmluvou Privacy-Shield-a tím poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské právo o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google bude tyto informace používat na náš příkaz, aby vyhodnotil používání našich online nabídek uživatelem, sestavil reporty o aktivitách v rámci této online nabídky a aby nám poskytl další služby spojené s používáním této online nabídky a používání internetu. Přitom se mohou ze zpracovaných údajů vytvořit pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Používáme Google Analytics, abychom v rámci reklamních služeb googlu a jeho partnerů sepnutých inzerátů, zobrazili takovým uživatelům, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo vykazují určité rysy (např. zájem o určitá témata nebo výrobky, které jsou určeny na základě navštívené webové stránky), které předáme na google (tzv. remarketing resp. „Google-Analytics-Audiences"). S pomocí Remarketing Audiences bychom chtěli zajistit, aby naše inzeráty odpovídali potenciálním zájmům uživatelů a neobtěžovali..

Používáme Google Analytics pouze s aktivním anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatele se od google uvnitř členských států Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server od googlu do USA přenese celá IP adresa a tam se zkrátí.

Z prohlížeče uživatele přenesená IP adresa se nespojí s ostatními údaji od googlu. Uživatelé mohou uložení cookies zabránit s příslušným nastavením své software prohlížeče, uživatelé mohou navíc zabránit zjišťování údajů ,které byly vytvoření cookies a údaje, které se vztahují na použití online nabídky na google jakož zpracování těchto údajů googlem, tím že si stáhnout a nainstalují na následujícím odkazu disponibilní prohlížeč plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o ochraně údajů googlem, možnostech nastavení a námitky se dozvíte na webových stránkách googlu. https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Ochrana údajů googlem při vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů), https://policies.google.com/technologies/ads („Použití údajů k reklamním účelům"), https://adssettings.google.com/authenticated („Správa informací, které používá google, aby vám zobrazil reklamu").Zapojení služeb a obsahů třetích

Používáme v rámci naší online nabídky na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmy o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) obsahové nebo servisní nabídky třetích poskytovatelů, abychom zapojili jejich obsahy a servis, jako např. videa nebo druhy písma )Následně jednotně označené jako „obsahy“). To je vždy předpokladem k tomu, aby třetí země tyto obsahy, IP adresu uživatele vnímaly, protože nemohou obsahy bez IP adresy zasílat na jiné prohlížeče. IP adresa je tím pro zobrazení těchto obsahů potřebná. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatel IP adresu používá pouze pro dodání obsahů. Třetí poskytovatel používá dále tzv. Pixel-Tagy (neviditelné grafiky, jako označované jako "Web Beacony“) pro statistické nebo marketingové účely. "Pixel-Tagy“ se mohou vyhodnotit informace, jako styk s návštěvníky na stránkách této webové stránky. Pseudonymní informace se mohou dále ukládat do cookies na přístroji uživatele a mohou obsahovat kromě jiného technické informace o prohlížeči a provoznímu systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy jako jiné údaje k používání naší online nabídky, tak i takové informace, které mohou být spojeny z jiných zdrojů.

Následující zobrazení poskytuje přehled o třetích poskytovatelích jakož jejich obsazích, i odkazy k jejich Prohlášeních o ochraně údajů, které mohou obsahovat další upozornění ke zpracování údajů a částečně již zde uvedené možnosti podání námitky (tzv. Opt-Out):
- Služby agentury NexGen. Externí Web-Service-Provider (http://konfigurator.zambelli.com/): NexGen IT, sr.o., Nadrazni 159/21, České Budějovice, 370 01 Česká republika, registrační číslo v obchodním rejstříku: 28145577

- Služby na platformě AUSSCHREIBEN.DE pro poskytnutí výběru a stažení našich textů veřejné nabídky. AUSSCHREIBEN.DE používá kromě jiného Cookies pro rozeznání zasedání a služeb Google Analytics a Matomo. Informace o tom naleznete upozorněních o ochraně údajů na AUSSCHREIBEN.DE. https://www.ausschreiben.de/allgemein/datenschutz

- Služby platformy BatchGeo pro grafické znázornění adres prostřednictvím mapy stanovišť Informace o tom naleznete upozorněních o ochraně údajů u BatchGeo: https://de.batchgeo.com/features/security/

- Služby platformy BAUFRAGEN.DE. Přes online chat můžete klást individuální otázky na odborníky firmy Zambelli. Informace o tom naleznete upozorněních o ochraně údajů na BAUFRAGEN.DE. www.baufragen.de/nutzungsbedingungen

- Externí druhy písma, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts"). Zapojení Google Fonts nastává vyvoláním serveru u google (zpravidla v USA). Prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

- Externí druhy písem od Adobe Systems Software Ireland Ltd., https://typekit.com („Typekit"). Zapojení Typekit Fonts nastává vyvoláním serveru u Adobe (zpravidla v USA). Prohlášení o ochraně údajů: https://www.adobe.com/de/privacy.html , Opt-Out: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

- Mapy zemí služby Google Maps" třetího poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. k dispozici. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Videa platformy "YouTube" třetího poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated