Fizyka budowli

Karta informacyjna ZVSHK- Centralnego Zrzeszenia Instalatorów Sanitarnych, Grzewczych i Klimatyzacyjnych „Wentylowane i niewentylowane dachy metalowe z profili falcowo-zaciskowych prefabrykowanych przemysłowo“

Wybierając metalowe systemy dachowe RIB-ROOF mają Państwo zasadniczo możliwość wykonania w dwóch wariantach: zarówno w wariancie z warstwą ochronną przepuszczającą powietrze, jak również w wariancie ze sprasowaną/ zintegrowaną izolacją cieplną. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej ZVSHK „Wentylowane i niewentylowane dachy metalowe z profili falcowo-zaciskowych prefabrykowanych przemysłowo”, zrzeszenie Zentralverband Sanitär Heizung Klima zaleca obydwa warianty.

W poszczególnych przypadkach należy rozważyć wszystkie zalety i wady obu wariantów i przedyskutować z inwestorem i architektem. Ze względów ekonomicznych w ostatnich latach oprócz sprawdzonej już od ponad dwóch dekad wersji z warstwą ochronną przepuszczającą powietrze równie dobrze sprawdza się wersja ze sprasowaną/zintegrowaną izolacją cieplną.

Plusy/Minusy warstwy ochronnej przepuszczającej powietrze

Zalety

  • Odprowadzenie wody roztopowej do okapu/ rynny po warstwie ochronnej zamocowanej na całej powierzchni dachu za pomocą zabezpieczonych styków blachy (pasów), także w przypadku dużego nawarstwienia się śniegu lub lodu na okapie w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Wady

  • Szczególnie wysokie wymagania w stosunku do montażystów, aby uniknąć ewent. zbierania się wody
  • Koszty

Plusy/Minusy sprasowanej/ zintegrowanej izolacji cieplnej

Zalety

  • mniejsza przestrzeń pomiędzy elementami, przez co zmniejszenie kondensacji do minimum
  • zwiększona ochrona dźwiękochłonna: w szczególności w budownictwie mieszkaniowym -> zalecenie w celu zwiększenia dźwiękochłonności

Wady

  • możliwe spiętrzenie się lodu lub śniegu na okapie/rynnie w ekstremalnych warunkach pogodowych z możliwością ew. przemakania izolacji cieplnej (rozwiązanie problemu dzięki zastosowaniu warstwy ochronnej o szer. min. 3 m równolegle do okapu i montaż dodatkowych rzędów płotków śniegowych; odstępy pomiędzy rzędami płotków śniegowych znajdziecie Państwo w naszym Praktycznym podręczniku użytkownika)

Wskazówka: W ekstremalnych warunkach pogodowych z dużą ilością śniegu i lodu na inwestorze spoczywa obowiązek zadbania o swobodny odpływ wody i zabezpieczenie przed gromadzeniem się jej na dachu.

Dalsze zalety metalowych systemów dachowych RIB-ROOF w kontekście powyższej tematyki:

1. Możliwość wyboru w przypadku warstwy ochronnej

To właśnie metalowy system dachowy RIB-ROOF dzięki geometrii zacisków prowadniczych daje Państwu możliwość wyboru najwłaściwszego pod względem technicznym montażu z oddychającą warstwą ochronną na wełnie mineralnej, ponieważ w przypadku sytemu RIB-ROOF zaciski mocowane są z konstrukcją nośną od góry przez warstwę ochronną, a warstwa ochronna nie musi być przeszywana od dołu montowanymi wcześniej zaciskami przez rozerwanie folii ochronnej.

 

2. Najlepszy współczynnik U w przypadku tzw. dachów ciepłych

W przypadku dachów ciepłych (z paroizolacją o wartości współczynnika Sd > 100 m) stosując konstrukcję dystansową z kontrłatami i poprzecznie przytwierdzanymi łatami w bezpiecznym w tym przypadku odstępie 1,19 m i mocowaną pomiędzy nimi warstwą izolacyjną z wełny mineralnej osiągnięcie Państwo najlepsze wartości współczynnika U. Możliwe w tym wypadku do osiągnięcia bardzo dobre wartości współczynnika U w przeciwieństwie do metalowych konstrukcji dystansowych zostały udokumentowane w naukowym badaniu instytutu FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München. W przypadku metalowych konstrukcji z profilami typu Z lub z „wysokimi“ zaciskami systemowymi osiągnięcie identycznych wartości współczynnika U wiąże się z odpowiednim zwiększeniem grubości warstwy izolacji cieplnej (koszty)!

 

3. Wysoka przepuszczalność powietrza profili z falcem prowadniczym RIB-ROOF

Profil z falcem prowadniczym RIB-ROOF wyróżnia się większą przepuszczalnością powietrza niż systemy formowane maszynowo lub tradycyjne pokrycia dachowe z blach łączonych na falc z kątowym rąbkiem stojącym lub  podwójnym rąbkiem stojącym. W odpowiednim badaniu przeprowadzonym przez instytut FIW München e.V. „Określenie paroprzepuszczalności“ podaje się następujące średnie wartości współczynnika Sd:

  • dla systemu RIB-ROOF Speed 500 średnia wartość współczynnika Sd wynosi 12,8 m, dla aluminium 0,70 mm
  • dla systemu RIB-ROOF 465 średnia wartość współczynnika Sd wynosi 25,7 m, dla aluminium 0,90 mm
  • dla porównania: średnia wartość współczynnika Sd dla systemów formowanych maszynowo to 30,6 m, dla aluminium 0,90 mm


Ponadto w przypadku systemu RIB-ROOF przestrzenie powietrzne między falcami oraz przepuszczające powietrze boczne krawędzie dachu, przy kalenicy i okapie umożliwiają dodatkowy przeprływ powietrza, wzmacniając tym samym efekt “oddychania” dachu.